Referenties Sjoerd Peters / Change & Process Consultancy

Change & Process Consultancy
Onderstaande opdrachten zijn uitgevoerd onder de vlag van Change & Process Consultancy.

TVM Verzekeringen – Business Analist – Programma herontwerp schade/acceptatiesysteem   (sept 2015 – heden)

Projectleider, business analist, proces analist voor verschillende projecten. In een team verantwoordelijk voor de TVM brede implementatie van maatregelen met betrekking tot de sanctiewet, waaronder de ontwikkeling van het beleid, de uitrol van een screening-systeem en de communicatie naar klanten. Daarnaast in een systeem- en proces-herontwerp traject betrokken als teamlid waarbij de productenstructuur en processen worden gerationaliseerd.

Logo TVM

TVM Verzekeringen – Business Analist – Implementatie Sanctiewet (sept 2015 – apr 2016)

In een team, als business analist verantwoordelijk voor de TVM brede implementatie van maatregelen met betrekking tot de sanctiewet, waaronder de ontwikkeling van het beleid, de selectie en uitrol van een screening-systeem, de opleiding van medewerkers voor dit nieuwe systeem en de communicatie naar klanten.

Logo TVM

 Deventrade BV – Management Consultant – Ontwikkeling Business & IT Roadmap (april 2016 – heden)

Als management consultant verantwoordelijk voor de begeleiding van een project binnen Deventrade BV (Distributeur/producent van sportkleding van de merken Hummel, Stanno, Reece Australia, Derbystar & Select). Doelstelling van dit project is het opstellen van een roadmap voor de IT ontwikkeling voor de komende 3 jaar. Basis voor de roadmap is een analyse op de business model canvas techniek en een analyse van het IT landschap.

logo deventrade

Manhard (handel/MKB) – Adviseur – Ontwerp processen, implementatie en ondersteuning SAP (mei 2011 – heden)

Begeleiding van een MKB handelsbedrijf bij het structureren en optimaliseren van de processen en werkwijzen. Binnen dit bedrijf wordt daarnaast gewerkt aan de optimalisatie van de voorraad en het inkoopproces, en een uniforme klantbediening. Ten behoeve van de bedrijfsbrede systeemondersteuning is SAP geïmplementeerd en maximaal aangepast om aan te sluiten bij de gewenste processen. Daarnaast zijn er vanuit SAP  diverse koppelingen gerealiseerd met de webshop, leveranciers, logistieke dienstverleners en een barcodesysteem.

Logo Manhard

ING KIM – Projectmanager – Begeleiding klantmigratie WestlandUtrechtBank naar ING (jan 2015 – juli 2015)

Verantwoordelijk voor de totale begeleiding van de migratie van klanten van WestlandUtrechtBank naar ING. Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de integrale aanpak op het gebied van klantmigratie, het inrichten van de migratieprocessen en het afstemmen van het beleid, de processen en de organisatie van de migratie van deze klanten.

Logo ING

ING KIM – Business Analist – Ontwikkeling nieuw service propositie en processen (jan 2015 – juli 2015)

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe propositie voor organisaties die grote aantallen particuliere klanten onder beheer hebben, specifiek voor in het zorgdomein.

Logo ING

ING Internet – Product Owner – Online Banking & Advies (www.ing.nl) ( juli 2011 – mrt 2014)
Verantwoordelijk als product owner voor een scrum team. Dit scrum team was verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe ing.nl pagina en de (technische) migratie van alle huidige pagina’s. Daarnaast was Sjoerd ook verantwoordelijk voor de roadmap op het gebied van een deel van het herontwerp van de samenwerking tussen ing.nl (open) en mijn.ing.nl (bankieren).

Logo ING

ING Caesar – Product Owner – Realisatie herontworpen processen ( juli 2011 – mrt 2014)
Verantwoordelijk als product owner voor een aantal processen die worden herontworpen in het kader van een nieuwe proces- en data-architectuur. Verantwoordelijk voor zowel de voorbereiding, het vullen van de backlog, als het acteren als product owner in een scrum team.

Logo ING

ING Private Banking – Business Analist/Project manager – Begeleiding migratie ING Private Banking (jan – jun 2011)
Totale Begeleiding van de migratie vanuit het Klantdomein van de business. Verantwoordelijk voor de (commerciele) voorbereiding voor de migratie: oa. het opstellen van communicatie voor klanten (Q&A’s), de inrichting van tijdelijke processen en het afhandelen van de incidenten binnen dit domein

Logo ING

ING – Business Analist – Ontwikkeling aanpak herontwerp & agile (mei-juni 2011)
Opstellen van een methode/aanpak om het herontwerp en de ontwikkeling van processen stapsgewijs en gecontroleerd te laten verlopen. De ervaringen, lessen en best-practises uit een pilot-project zijn gebruikt en in de methode verankerd. Deze methode sluit aan bij een agile-scrum aanpak en de toepassing van IFW (Information Framework).

Logo ING

ING Private Banking – Proces Analist – Ontwikkeling target (TOBE) processen (aug 2010- jan 2011)
Ontwikkelen en implementeren processen op het target platform voor Private Banking in het volledige klantdomein. Als ketenverantwoordelijke zorgen voor een end-2-end werking van de processen, gebaseerd op een volledig nieuw bedieningsmodel. Dit betrof het begeleiden van de ontwikkeling en de inrichting van een workflow-tool. Hiervoor is daarnaast veelvuldig proactief de inhoudelijke afstemming gezocht met IT om maximale alignment te realiseren.

Logo ING

Möbius Business Redesign
Onderstaande opdrachten zijn uitgevoerd in dienst van MÖBIUS Business Redesign

ING KIM – Projectleider/Proces analist – Ontwerp, ontwikkeling en implementeren processen bediening zakelijke prospects
Voor ING was hij verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van processen om bediening aan zakelijke prospects voor kredieten en verzekeren mogelijk te maken. Hij was verantwoordelijk voor de afstemming van de processen tussen de verschillende afdelingen. Binnen deze processen is een applicatie ontwikkeld die de volledige workflow heeft ondersteund. Resultaat was een werkend proces, met beperkte IT aanpassingen binnen de gevraagde planning. Als nevenactiviteit in hetzelfde project was Sjoerd projectleider voor het inrichten en documentatie van het ondubbelingsproces voor zakelijke klanten.

Logo ING

ING SF/MKB – Business Analist – Analyse processen particuliere kredietklanten
Voor ING is er een een impactanalyse op de processen voor de particuliere kredietklanten uitgevoerd. In het kader van de afronding van de samenvoeging van ING en Postbank waren er een groot aantal systemen kandidaat om uitgefaseerd te worden. Vanuit de processen ten behoeve van de dienstverlening aan de de maatwerkkrediet klanten is geanalyseerd welke impact dit heeft voor deze klantgroep.

Logo ING

Gemeente Leiden – Ondersteuning programma procesgericht werken
Sjoerd was betrokken bij de introductie van procesgericht werken bij de Gemeente Leiden. Het programma procesgericht werken is door een team van Möbius opgezet en ondersteund. Sjoerd is hiervoor betrokken geweest bij de de ontwikkeling van de procesmap en een trainingsprogramma op het gebied van proces management. Ook werd via de inrichting van proceseigenaarschap de sturing op processen mogelijk gemaakt.

Logo Gemeente Leiden

Gemeente Leiden – Proces Consultant – Optimalisatie HRM processen
Bij de proceoptimalisatie van de HRM processen is een analsye gedaan van de werklastverdeling over de verschillende HRM processen en is er een onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van e-hrm. Door middel van workshops zijn de huidige processen en huidige knelpunten van de HRM processen in kaart gebracht. In workshopvorm zijn vervolgens de gewenste processen ontworpen, met als doelstelling zowel een verbetering van de klanttevredenheid als een verhoging van de efficiency. Deze zijn vervolgens gefaseerd geïmplementeerd. Daarnaast is hier concrete invulling gegeven aan proceseigenaarschap en de verschillen de rollen binnen procesmanagement.

Logo Gemeente Leiden

Gemeente Leiden – Proces Consultant – Optimalisatie afhandeling intiatieven
In een ander project zijn de processen rond de afhandeling van initatieven van burgers en organisaties in de hoek van de ruimtelijke ontwikkeling. Binnen dit project is ervoor gekozen eerst een uitgebreide interviewronde te houden met diverse klanten bv. woningbouwcoorporaties en aannemers) in de stad. Doel van deze interviewronde was het achterhalen van de eisen waaraan het proces moet voldoen. Binnen de afhandeling van dit proces zijn een groot aantal afdelingen betrokken en waren de belangen niet zelden conflicterend. Toch is een gedragen gewenst proces tot stand gekomen, welke voldoet aan de eisen van de klanten.

Logo Gemeente Leiden

ING, Tango Continuïteit Klantdataprocessen
Voor het project Tango continuïteit klantdataprocessen waren de afrondende activiteiten voornamelijk het inrichten van een aantal workarounds & tijdelijke processen. Daarnaast was Sjoerd in het kader van een aantal handmatige inhaalslagen verantwoordelijk voor het analyseren en voorbereiden van de werkvoorraad en voor het schrijven van instructies en het monitoren van voortgang. Ook zijn er een aantal adviezen geschreven over de toekomstige inrichting van de processen. Voor het deelproject PIM/Customer Domain van Tango, het integratieproject van de processen van de Postbank en de ING bank, is hij actief geweest als procesanalist en ontwerper.Op basis de requirements van de business partners, is er in teamvorm uitwerking in ARIS gedaan van het klantproces voor de ‘nieuwe bank’. Sjoerd heeft in een van deze teams meegewerkt als proces analist. Dit uitgewerkte TO-BE klantproces is afgestemd met alle stakeholders.
Als tweede deel van dit project is een analyse gedaan op de AS-IS huidige processen van Postbank en ING. Vervolgens is er een impactanalyse gedaan van de nieuw in te richten processen, waarmee de klanten van zowel ING als Postbank bediend worden. Deze analyse diende als basis voor het actieplan wat voor continuïteit moet zorgen ten tijde van de introductie van de ‘nieuwe bank’. Binnen dit project was Sjoerd verantwoordelijk voor het adreswijzigingproces en het klant worden proces (het afnemen van een eerste product). In het kader van de implementatie van de nieuwe processen zijn er een aantal applicaties ontwikkeld, voorlichting en trainingsprogramma’s samengesteld en workshops met stakeholders gehouden. Ook was hij verantwoordelijk voor het bepalen van de impact in FTE’s voor afdeling CD&AM (300+ Fte’s) en het geven van voorlichting en updates over de komende verandering aan het management van CD&AM. Gedurende dit traject van ruim 1 jaar was hij backup voor de projectmanager

Logo ING

Logica (CMG)
Onderstaande opdrachten zijn uitgevoerd in dienst van Logica (CMG)

ING, Proces Analist, Lean Six Sigma Adres Wijzigen
Onder leiding van een ING Black Belt is gezamelijk met de productmanger een Lean Six Sigma traject doorlopen op het proces adres wijzigen. Op basis van uitgevoerde metingen zijn diverse formulier- aanpassingen uitgevoerd, zijn de kanaal-implementaties en de verwerkingsprocessen verbeterd. Dit alles had tot resultaat dat zowel de klachten als de uitval aanzienlijk afnam.

Logo ING

ING, Service Center Betalen & Cash Management
Voor een drietal projecten binnen het domein buitenlands betalingsverkeer, zijn de huidige procesmodellen binnen ARIS aangepast. Bij deze aanpassingen is niet alleen gekeken naar de wijzigingen vanuit het project, maar ook naar een algemene verbetering van de procesmodellen en de bruikbaarheid van deze modellen binnen de organisatie. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de procesmodellen is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Voor een project op het gebied van documentverwerking, is een groot aantal modellen getoetst ten aanzien van de werkelijkheid op compleetheid, inhoud en conventies. Daarnaast is Sjoerd bezig geweest met het analyseren en koppelen van wet- en regelgeving aan verschillende procesmodellen. In samenwerking met een jurist is geïnventariseerd waar de processen niet aan de wetgeving voldeden. Naast deze werkzaamheden heeft Sjoerd een projectleider ondersteund bij het coördineren van verschillende deeltaken. Hij heeft de gebruikersacceptatietesten gecoördineerd, het autorisatieproces opnieuw ingericht en een inventarisatie van de benodigde managementinformatie gemaakt.

Logo ING

Onderzoek Haalbaarheid Outsourcen van Regressietesten
Sjoerd heeft een onderzoek naar de haalbaarheid van regressietesten als een managed service voor de afdeling ERM, Testen en Security uitgevoerd.

Overige

Selectie & Implementatie ERP pakket
Sjoerd was verantwoordelijk voor de selectie en implementatie van een ERP pakket van een machinefabriek met circa 35 medewerkers. Op basis van een proces analyse van deze organisatie, zijn de requirements voor het ERP pakket opgesteld. Op basis van deze requirements is het selectietraject doorlopen. Vervolgens is het gekozen pakket geïmplementeerd. De planning en functionele en technische uitvoering van de implementatie en de training van gebruikers behoorde tot de taken.